Przykładowe klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Uniwersytecie został powołany Inspektor Ochrony Danych – kontakt pisemny drogą elektroniczną jest dostępny pod adresem e-mail: iod@utp.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz w przypadku przyjęcia na studia do dokumentowania przebiegu studiów w Uniwersytecie i wykorzystywane do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uczestniczącym w przekazie korespondencji i rozliczeń, ochronie zdrowia, ubezpieczeniu, obsłudze mobilności studenta, itp .
 6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe z mocy obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia na studia będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@utp.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. dla potrzeb aktualnie ogłaszanej rekrutacji – na podstawie 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w celu zawarcia umowy,
  2. przyszłych rekrutacji w razie udzielenia Pani/Pana zgody na podstawie 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, wyrażonej pisemnie na czas określony w oświadczeniu zgody,
 4. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku nie zawarcia umowy, będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy lub czas określony w oświadczeniu zgody,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem przypadków wynikających z wyraźnego Pani/Pana żądania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
 7. podanie danych osobowych dla bieżącej rekrutacji jest wymogiem ustawowym Prawa pracy. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie z rekrutacji.
 8. podanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na przebieg oraz wyniki prowadzonej bieżąco rekrutacji.
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, z możliwością profilowania. Do prowadzenia rekrutacji pracowników nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji,