Klauzula informacyjna dla studentów/doktorantów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Z Administratorem może się Pan/Pani kontaktować listownie pod adresem: Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@utp.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu dokumentowania i obsługi przebiegu studiów w Politechnice i wykorzystane do celów statystycznych i archiwalnych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661) w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zaliczane do kategorii:
  1. Banki
  1. Biura podróży, hotele, przewoźnicy (na potrzeby podróży)
  1. Firmy ochrony mienia
  1. Firmy pocztowe i kurierskie
  1. Instytucje szkolenia zawodowego
  1. Instytucje ubezpieczeniowe
  1. Służba zdrowia.
 6. Pani/Pana dane będą udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem np. Sądy, Policja, Prokuratura.
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dostarczają i serwisują systemy informatyczne Politechniki.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie umowy międzynarodowej, w związku z realizacją toku studiów, ale tylko na wyraźne, pisemne Pani/Pana żądanie.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat.
 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Żądanie zostanie spełnione bezzwłocznie, ale pod warunkiem, że legalność przetwarzania nie wynika z innych przepisów prawa.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.