Klauzula informacyjna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. Listownie: ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polska
  2. Pocztą elektroniczną poprzez adresy dostępne na stronie: www.utp.edu.pl

Inspektor ochrony danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować listownie lub e-mailem na adres: iod@utp.edu.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, głównie w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1), na podstawie właściwych przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami, do których mogą dane zostać udostępnione będą jedynie instytucje uprawnione ustawowo, podmioty współpracujące przy realizacji naszych celów oraz podmioty, które uzyskają Państwa zgodę na takie udostępnienie.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, do czasu przedawnienia roszczeń, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego właściwe przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

3. ograniczenia przetwarzania danych;

4. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoba jest zobowiązana do ich podania. W przypadku ich nie podania nie będzie można zrealizować praw lub obowiązków wynikających z tych przepisów.

Sposób przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO.