Klauzula informacyjna dla użytkowników portalu konto.utp.edu.pl udostępniejących prywatne środki komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
  2. pisemny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@utp.edu.pl
  3. celem przetwarzania jest wyłącznie realizacja obowiązków pracowniczych, wynikających z przepisów prawa dotyczących okresowej zmiany hasła dostępowego do systemów przetwarzających dane osobowe w sposób bezpieczny, z użyciem alternatywnej drogi uwierzytelnienia.
  4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie udzielonej dobrowolnie w sposób zgodny z Art. 6 ust. 1 lit. a, przy czym potwierdzeniem dobrowolności zgody jest samodzielne wprowadzenie danej osobowej w postaci adresu prywatnej poczty elektronicznej lub numeru prywatnego numeru telefonu komórkowego do bazy systemu informatycznego.
  5. uprawnione z przepisów prawa
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na portalu przez okres zatrudnienia lub do momentu odwołania zgody (samodzielnego usunięcia danych), oraz w zasobach backupu do 60 dni od ich usunięcia z portalu.
  8. Dane nie będą wykorzystane w sposób inny niż w zakresie udzielonej zgody.
  9. Pani/Pana dane osobowe są na bieżąco dostępne dla Pani/Pana w aplikacji portal.utp.edu.pl po zalogowaniu, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, osobistą możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla osoby, której dane dotyczą. Skutkiem niewyrażenia zgody jest potrzeba użycia bezpośredniej metody identyfikacji osoby przez pracownika odpowiedzialnego za administrowanie portalem konto.utp.edu.pl. Szczegółowe informacje i instrukcje użytkownika znajdują się na stronie głównej portalu konto.utp.edu.pl, i nie wymagają zalogowania.