Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. pisemny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@utp.edu.pl
 3. celem przetwarzania jest zatrudnianie oraz realizacja wszystkich uprawnień pracowniczych, wynikających z przepisów prawa
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  a. przepisy ustaw i rozporządzeń:
  – Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  – Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018
  – ubezpieczeniach społecznych
  – zamówieniach publicznych
  – BHP
  – rachunkowości
  – podatkach
  b. prawnie uzasadnione interesy administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności,
  c. zgody na przetwarzanie udzielone w sposób zgodny z Art. 6 ust. 1 lit. a
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, zaliczane do kategorii:
  a. Banki
  b. Biura podróży, hotele, przewoźnicy (na potrzeby podróży służbowych)
  c. Firmy ochrony mienia
  d. Firmy pocztowe i kurierskie
  e. Instytucje szkolenia zawodowego
  f. Instytucje ubezpieczeniowe
  g. Służby zdrowia i Medycyny pracy
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody wyrażonej na piśmie.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn wynikających z przepisów lub do momentu odwołania zgody
 8. Pani/Pana dane osobowe są na bieżąco dostępne w dedykowanej aplikacji po zalogowaniu, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o zapisy pkt 4 a i b, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.