Klauzula informacyjna dla osób proponowanych do prowadzenia zajęć na tworzonych studiach

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tradycyjnie listem pocztowym na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres e– mail: iod@utp.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii danych identyfikacyjnych oraz danych o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym będą przetwarzane dla potrzeb związanych z utworzeniem studiów lub wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów– na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1668 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1861 ze zm.) w celu utworzenia studiów lub uzyskania pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie studiów, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście na zasadach wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. U. 2019 r. poz. 553) jak dla materiałów archiwalnych,
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Komisja Akredytacyjna), oraz podmioty należące do kategorii operatorów poczty, bankowości, kancelarii prawnych i innych wspierających działania Uniwersytetu.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
  7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1668 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1861 ze zm.),
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, z możliwością profilowania. Do prowadzenia rekrutacji pracowników nie stosuje się automatycznego podejmowania decyzji.