Klauzula informacyjna dla kontrahentów i osób wymienionych w treści umów

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. pisemny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem – iod@utp.edu.pl
 3. celem przetwarzania jest realizacja zobowiązań wynikających z relacji umownych i przepisów prawa
 4. zbierane dane osobowe należą do kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustaw i rozporządzeń: Kodeks Postępowania Cywilnego, o ubezpieczeniach społecznych, o zamówieniach publicznych, o ochronie osób i mienia, o rachunkowości, o podatkach, o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana żądania lub zgody wyrażonej na piśmie, nie będą także przetwarzane w systemach informatycznych jako dane wyodrębnione z dokumentów źródłowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do ustania przyczyn wynikających z przepisów,
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Dane osobowe pochodzą od podmiotów, które wskazały w swoich dokumentach osoby do reprezentacji oraz pełnienia funkcji kontaktowych przy realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi wobec Uniwersytetu.
 11. Uzyskane dane osobowe nie są poddawane procesom profilowania oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji.