Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Uniwersytecie został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@utp.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania związanego z przyjęciem na studia podyplomowe oraz wykorzystane do celów statystycznych i archiwalnych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zmianami) oraz wynikające z uchwał senatu Uniwersytetu przepisy wewnętrzne, dotyczące organizacji studiów podyplomowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom odpowiedzialnym za przekaz poczty oraz transfer płatności (jeżeli wymagana jest płatność).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczyła/ł w postępowaniu związanym z przyjęciem na studia podyplomowe.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 m-cy od zakończenia procesu związanego z przyjęciem na studia podyplomowe.
 9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Żądanie zostanie spełnione bezzwłocznie, ale pod warunkiem, że przetwarzanie nie wynika z wymagań innych przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane automatycznemu podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.