Klauzula informacyjna dla interesantów UTP w okresie epidemii SARS_CoV-2

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. Listownie: ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polska
  2. Pocztą elektroniczną poprzez adresy dostępne na stronie: www.utp.edu.pl

Inspektor ochrony danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować listownie
lub e-mailem na adres: iod@utp.edu.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). Zakres tych danych to imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr tel. lub email).

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą Państwa danych może być Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Okres przechowywania danych:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 60 dni od daty podania danych. Po tym terminie dane zostaną zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
  3. ograniczenia przetwarzania danych;
  4. usuwania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sposób przetwarzania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO.