Klauzula informacyjna dla członków rodziny studenta/doktoranta

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
  2. W Uniwersytecie został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@utp.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne i adresowe oraz dane o dochodach będą przetwarzane w celu ustalenia przesłanek (tj. w szczególności sytuacji materialnej w rodzinie, zaistnienia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową studenta/doktoranta) będących podstawą do przyznania prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (stypendium socjalnego, zapomogi) członkowi Pana/Pani rodziny będącemu studentem lub doktorantem Uniwersytetu.
  4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zmianami)
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami przyznawania świadczeń, a następnie przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat (jeżeli dotyczą studentów/doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r.) lub 5 lat (jeżeli dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia 1 października 2019 r. i później)
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o zapisy pkt. 4, a ich brak spowoduje pozostawienie wniosku o świadczenie studenta/ doktoranta będącego członkiem Pana/Pani rodziny bez rozpatrzenia, w związku z brakiem wymaganych dokumentów.